ทำความรู้จัก ‘การรังวัดที่ดิน’ พร้อมประโยชน์ ที่เจ้าของที่ดินควรรู้

ทำความรู้จัก ‘การรังวัดที่ดิน’ พร้อมประโยชน์ ที่เจ้าของที่ดินควรรู้ post thumbnail image

สำหรับคนที่มีที่ดินไว้ในครอบครอง ควรรู้ไว้เลยว่าการรังวัดที่ดินมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในอนาคตไม่ว่าเราจะซื้อขายที่ดิน หรือการแบ่งที่ดิน แยกโฉนด หรือได้รับมรดกที่ดิน ก็มีความจำเป็นจะต้องระบุขนาดที่ดินให้ตรงกับโฉนดที่ถือครองไว้ อีกเรื่องที่มีความสำคัญก็คือ หากเราไม่ตรวจสอบกำหนดแนวเขตให้ชัดเจน อาจทำให้ต้องเสียที่ดินบางส่วนไปโดยไม่ทันตั้งตัว

การรังวัดที่ดิน รวมถึงการแบ่งแยก การรวม การสอบเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทำครั้งเดียวจบแล้วจบเลย เพราะหากปล่อยไว้นาน ๆ ไป หลักแนวเขตของเราอาจจมดินหายไป ถูกย้ายที่จนหาไม่เจอ หรือถูกย้ายที่ล้ำเข้ามาในเขตเรา ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอน แต่การรังวัดที่ดินทำอย่างไร มีขั้นตอนแบบไหน เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝากกัน เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ในที่ดินของเรา มาทำความรู้จัก ‘การรังวัดที่ดิน’ พร้อมประโยชน์ที่เจ้าของที่ดินควรรู้

ทำไมต้องรังวัดที่ดิน?

การที่เราต้องทำรังวัดที่ดินของเราเองนั้น ก็เพื่อให้ทราบขนาดพื้นที่ ขนาดเนื้อที่ เพื่อความชัดเจน จะได้รู้ว่าที่ดินผืนที่เราครอบครอง มีขนาดความกว้างความยาวเท่าไหร่ มีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา จะได้ระบุถึงสภาพที่ดินว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นที่สวน เป็นที่นา ฯลฯ รวมถึงจะได้รู้ว่า ที่ของเราอยู่ติดกับที่ดินของใครบ้าง หรือมีเขตติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์อื่น ๆ บ้างหรือเปล่า เพื่อจะได้บันทึกไว้ว่าตั้งอยู่ ณ ที่ไหน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัดอะไร เพื่อเอาไว้ใช้ในการยืนยันสิทธิครอบครอง และแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ประเภทการรังวัดที่ดินมีแบบไหนบ้าง

1. การรังวัดแบ่งแยก เมื่อเราจะแบ่งที่ดินผืนใหญ่ออกเป็นหลาย ๆ แปลง เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย การแบ่งมรดก หรือสาเหตุอื่น ๆ ต้องไปยื่นคำร้องขอรังวัดกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน ขอออกโฉนดแปลงที่ดินแบ่งแยก

2. การรังวัดรวมโฉนด เป็นการวัดที่ดินในกรณีที่เราซื้อที่ดินที่อยู่ติดกัน แล้วต้องการรวมโฉนดให้เป็นที่ดินผืนเดียว ต้องไปยื่นคำร้องเพื่อขอรังวัดใหม่ เพื่อให้กรมที่ดินออกโฉนดแบบรวม

3. การรังวัดสอบเขต คือการขอรังวัดใหม่เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อที่จริง ๆ ว่าตรงกับโฉนดหรือไม่ หรือกรณีหมุดแนวเขตหาย หาไม่เจอ ต้องยื่นคำร้องเพื่อขอรังวัดใหม่ แก้ไขเลขหลักหมุดในโฉนดให้ถูกต้อง

เอกสารในการขอรังวัดที่ดิน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เราสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินอำเภอ ที่ที่ดินของเราตั้งอยู่ พร้อมนำหลักฐานประกอบการขอรังวัดที่ดิน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เอกสารส่วนตัว บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

2. เอกสารสำหรับการรังวัดที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยมีรายละเอียด

 • เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน ยกเว้นโฉนดแผนที่กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
 • มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินตรงกันทุกฉบับ และยังมีชีวิตอยู่
 • ที่ดินต้องเป็นผืนเดียว ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการขอรังวัดที่ดิน ทำอย่างไร

 1. รับคำขอสอบสวน ที่สำนักงานที่ดิน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
 2. ฝ่ายรังวัดนัดหมาย พร้อมแจ้งจำนวนเงินมัดจำในการรังวัด พร้อมทำหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินผืนข้างเคียง
 3. ฝ่ายรังวัดดำเนินการรังวัด คำนวณพื้นที่ เขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน ส่งเรื่องต่อให้ฝ่ายทะเบียน
 4. ฝ่ายทะเบียนดำเนินการ จดทะเบียนแบ่งแยก ตรวจอายัด พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
 5. จัดทำโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา
 6. มอบโฉนดที่ดิน หากเป็นกรณีรังวัดแบ่งแยก เจ้าหน้าที่จะมอบโฉนดที่ดินให้ครบทุกคนตามรายชื่อ

ประโยชน์ของการรังวัดที่ดิน

1. ช่วยให้เราได้รับรู้ขนาดที่ดิน แนวเขตการครอบครองที่ดิน และมีเอกสารรับรองที่ครบถ้วนถูกต้องจากราชการ

2. ช่วยป้องกันการเสียกรรมสิทธิ์ครอบครอง ที่อาจจะเกิดมาจากสาเหตุการรุกล้ำที่ดิน รุกล้ำพื้นที่ การเลื่อนเขตหมุดที่ดิน การทำลายหมุด หรือหมุดหาย

3. ป้องกันการถูกรอนสิทธิ์ เช่น การใช้ที่ดินของเราเป็นทางเข้าออก

4. ป้องกันไม่ให้เส้นทางสาธารณะรุกล้ำเข้ามาในที่ดิน เช่น คลอง ห้วย ถนน ฯลฯ เพราะหากปล่อยไว้จะทำให้เสียพื้นที่ออกไปโดยไม่รู้ตัว

5. ป้องกันปัญหาทับซ้อนของเขตที่ดิน หรือการเหลื่อมซ้อนของแนวที่ดินผืนอื่นที่มีแนวเขตติดต่อกัน

ข้อควรรู้ขณะรังวัดที่ดิน

 • ควรบันทึกภาพ ถ่ายภาพการรังวัด หรือภาพแนวเขตต่าง ๆ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ใช้ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อนำไปใช้ยืนยันแนวเขตที่ดิน จุดปักหมุดเขตที่ดิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้สูญเสียที่ดินโดยไม่รู้ตัว
 • ก่อนทำนิติกรรมที่ดิน จำเป็นต้องให้สำนักงานที่ดินรังวัดที่ดิน เพื่อเป็นการตรวจสอบแนวเขต จำนวนที่ดิน ให้ตรงตามโฉนด ควรทำการรังวัดทุก ๆ 10 ปี เพื่อประโยชน์ของเราเอง และความถูกต้อง เป็นการป้องกันการที่คนอื่นมาอ้างครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของเรา

สำหรับผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ควรรู้ไว้เลยว่าการรังวัดที่ดินเป็นเรื่องสำคัญ ที่ไม่ควรปล่อยปละละเลย หากไม่ได้ทำการรังวัดพื้นที่จริง พอนาน ๆ ไป ที่ดินบางส่วนของเรากลายเป็นของคนอื่น ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา เจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ทำการรังวัดมานาน แนะนำให้รีบไปดำเนินการ เพื่อป้องกันการเสียกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน ใครที่อยากได้ข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ดินเพิ่มเติมแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ DDproperty.com เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลส ด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทย ได้รวบรวมข้อมูลประกาศซื้อ-ขาย-เช่า ที่น่าสนใจ ทั้งโครงการใหม่และบ้านมือสอง ในหลากหลายทำเลครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมเป็นแหล่งรวมความรู้ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการซื้อ-ขาย-เช่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตัดสินใจซื้อ ให้ผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง สามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด

Tags:

Related Post

ไลฟ์สไตล์ในการแต่งกาย

ไลฟ์สไตล์ในการแต่งกายที่แตกต่างกันไลฟ์สไตล์ในการแต่งกายที่แตกต่างกัน

                ในปัจจุบันนี้เรื่องของไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวของแต่ละคนนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราเองจะมองข้ามไปไม่ได้เลย เนื่องจากว่าการแต่งกายของเรานั้นก็ขึ้นอยู่กับวัยและบุคลิกภาพของแต่ละคนด้วย ทุกๆอย่างนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดที่เราเองก็ควรที่จะใส่ใจเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีกับเราเองอย่างที่สุด                 วัยเด็กในตอนนี้จะเป็นวัยที่พ่อแม่ที่มีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนั้นจับลูกๆแต่งตัวเพื่อให้มีสิ่งที่น่ารักๆสำหรับพ่อแม่นั้นเอง การแต่งตัวนั้นของเด็กเล็กจะต้องขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของพ่อแม่ด้วย ทุกๆอย่างเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยทำให้เด็กดูน่ารักและดูน่าเอ็นดูสำหรับเราหรือใครๆอย่างมากด้วย                 การแต่งตัวของเด็กนั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญและพ่อแม่ก็ควรที่จะเลือกชุดให้เหมาะสมกับวัยของลูกด้วย ทุกๆอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ดีถ้าหากเราได้มีการเลือกหรือวางแผนให้ดีก่อนก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราเองอีกเช่นกัน ในตอนนี้การแต่งตัวนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยทำให้เรานั้นได้เลือกชุดที่เหมาะสมกับตัวเราเองอย่างที่สุดด้วย                 ไลฟ์สไตล์ของคนเรานั้นมีไลฟ์สไตล์ที่มีความแตกต่างกัน ทุกๆอย่างจะมีคนที่มีเคมีที่เข้ากับเรา เหมือนๆกับเราหรือจะมีคนที่มีเคมีที่แตกต่างจากเราก็เป็นได้ เราเองจึงควรที่จะอย่ามองข้ามไปเลย อะไรที่เราให้ความสนใจและให้ความสำคัญได้ก็ควรที่จะเลือกให้ความสำคัญจึงจะดีที่สุด                 การแต่งกายในแต่ละวัยแน่นอนว่าจะมีการแต่งที่แตกต่างกันออกไป หากเราอยากที่จะมีการแต่งตัวที่ดีแล้วเข้ากับเรานั้นเราเองก็จะต้องให้ความสนใจกับเราอีกมากด้วย ยิ่งในตอนนี้บุคลิกภาพการแต่งกายของวัยรุ่น วัยทำงานหรือวัยผู้ใหญ่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างมากที่สุดด้วย                 หากเราอยากมีไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวที่ดี เราเองก็จะต้องรู้จักที่จะเลือกแต่งกายให้เข้ากับเราโดยการที่เราไม่แต่งตัวแก่เกินกว่าวัยของเรา อันนี้จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเองจะต้องใส่ใจและอย่ามองข้ามอะไรที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขและมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ควรที่จะทำเพราะทุกอย่างจะช่วยทำให้เรานั้นได้มีอะไรที่ดีๆ มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราอย่างมากที่สุดด้วย เรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่เราเองก็ควรที่จะมองให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเราเองด้วย

ข้อดีของการใช้คลีนซิ่งมิลค์ หรือคลีนซี่งน้ำนมข้อดีของการใช้คลีนซิ่งมิลค์ หรือคลีนซี่งน้ำนม

สาวๆ ที่รักการแต่งหน้า ที่ใช้รองพื้น หรือBB ครีมซองต้องอ่านบทความนี้เลย เพราะบทความนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับข้อดีของการใช้คลีนซิ่งมิลค์ หรือคลีนซี่งน้ำนมกัน ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าการใช้รองพื้น หรือBB ครีมซองเซเว่นถูกและดีไม่สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำเปล่า เพราะการใช้รองพื้น หรือBB ครีมซองนั้นเปรียบเสมือนสารเคลือบผิว ที่เคลือบหรือฉาบลงบนผิวแบบหนาๆ ดังนั้น หากล้างสารเคลือบผิว ที่เคลือบหรือฉาบลงบนผิวแบบหนาๆ เหล่านี้ออกไม่หมด สารเคลือบผิว ที่เคลือบหรือฉาบลงบนผิวแบบหนาๆ เหล่านี้จะไปอุดตันลงในผิวจนก่อเกิดเป็นสิวแน่นอน รวมข้อดีของการใช้คลีนซิ่งมิลค์ หรือคลีนซี่งน้ำนม ข้อดีของการใช้คลีนซิ่งมิลค์ หรือคลีนซี่งน้ำนม คือ คลีนซิ่งมิลค์ มีส่วนผสมของน้ำมัน สามารถชะล้างสิ่งสกปรกและตกค้างได้ดีกว่าน้ำ ข้อดีของการใช้คลีนซิ่งมิลค์

ชิปปิ้งจากจีน เจ้าไหนดี

รวมไอเท็มราคาดี ส่งชิปปิ้งจากจีน นำมาขายต่อได้กำไรสุด ๆรวมไอเท็มราคาดี ส่งชิปปิ้งจากจีน นำมาขายต่อได้กำไรสุด ๆ

การสั่งสินค้าพรีออเดอร์จากจีน นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งของเหล่าพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ และคนรุ่นใหม่หลาย ๆ คน ที่มองเห็นช่องทางในการหารายได้จากการค้าขายสินค้า ด้วยการมองหาสินค้าที่ทันสมัย ดีไซน์ดูดี และมีความแปลกใหม่ หาได้ยากในประเทศไทย แต่มีราคาที่ถูกแสนถูก ยิ่งซื้อหลาย ๆ ชิ้นก็เหมือนซื้อสินค้าในราคาขายส่ง จากนั้นจึงนำไปขายต่อเพื่อสร้างรายได้และผลกำไรอันงอกงาม ปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีร้านค้าออนไลน์ที่เปิดจำหนายสินค้าจำพวกนี้อยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับคนที่เพิ่งมองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้ในรูปแบบนี้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกสินค้าแบบไหนไปขาย เลือกใช้บริการชิปปิ้งเจ้าไหนดี ที่จะคุ้ม และช่วยสร้างรายได้ให้จริง ๆ แบบไม่ขาดทุน บทความนี้รวบรวมเอาเทรนด์สินค้าจากจีนที่ขายดีในประเทศไทย มาแชร์ให้คุณลองเลือกกัน เลือกไอเท็มขายดีส่งชิปปิ้งจากจีน มาขายสร้างกำไร เสื้อผ้าแฟชั่น ต้องยอมรับเลยว่าเสื้อผ้าแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสายฝอ