ทำความรู้จัก ‘การรังวัดที่ดิน’ พร้อมประโยชน์ ที่เจ้าของที่ดินควรรู้

ทำความรู้จัก ‘การรังวัดที่ดิน’ พร้อมประโยชน์ ที่เจ้าของที่ดินควรรู้ post thumbnail image

สำหรับคนที่มีที่ดินไว้ในครอบครอง ควรรู้ไว้เลยว่าการรังวัดที่ดินมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในอนาคตไม่ว่าเราจะซื้อขายที่ดิน หรือการแบ่งที่ดิน แยกโฉนด หรือได้รับมรดกที่ดิน ก็มีความจำเป็นจะต้องระบุขนาดที่ดินให้ตรงกับโฉนดที่ถือครองไว้ อีกเรื่องที่มีความสำคัญก็คือ หากเราไม่ตรวจสอบกำหนดแนวเขตให้ชัดเจน อาจทำให้ต้องเสียที่ดินบางส่วนไปโดยไม่ทันตั้งตัว

การรังวัดที่ดิน รวมถึงการแบ่งแยก การรวม การสอบเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทำครั้งเดียวจบแล้วจบเลย เพราะหากปล่อยไว้นาน ๆ ไป หลักแนวเขตของเราอาจจมดินหายไป ถูกย้ายที่จนหาไม่เจอ หรือถูกย้ายที่ล้ำเข้ามาในเขตเรา ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอน แต่การรังวัดที่ดินทำอย่างไร มีขั้นตอนแบบไหน เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝากกัน เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ในที่ดินของเรา มาทำความรู้จัก ‘การรังวัดที่ดิน’ พร้อมประโยชน์ที่เจ้าของที่ดินควรรู้

ทำไมต้องรังวัดที่ดิน?

การที่เราต้องทำรังวัดที่ดินของเราเองนั้น ก็เพื่อให้ทราบขนาดพื้นที่ ขนาดเนื้อที่ เพื่อความชัดเจน จะได้รู้ว่าที่ดินผืนที่เราครอบครอง มีขนาดความกว้างความยาวเท่าไหร่ มีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา จะได้ระบุถึงสภาพที่ดินว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นที่สวน เป็นที่นา ฯลฯ รวมถึงจะได้รู้ว่า ที่ของเราอยู่ติดกับที่ดินของใครบ้าง หรือมีเขตติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์อื่น ๆ บ้างหรือเปล่า เพื่อจะได้บันทึกไว้ว่าตั้งอยู่ ณ ที่ไหน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัดอะไร เพื่อเอาไว้ใช้ในการยืนยันสิทธิครอบครอง และแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ประเภทการรังวัดที่ดินมีแบบไหนบ้าง

1. การรังวัดแบ่งแยก เมื่อเราจะแบ่งที่ดินผืนใหญ่ออกเป็นหลาย ๆ แปลง เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย การแบ่งมรดก หรือสาเหตุอื่น ๆ ต้องไปยื่นคำร้องขอรังวัดกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน ขอออกโฉนดแปลงที่ดินแบ่งแยก

2. การรังวัดรวมโฉนด เป็นการวัดที่ดินในกรณีที่เราซื้อที่ดินที่อยู่ติดกัน แล้วต้องการรวมโฉนดให้เป็นที่ดินผืนเดียว ต้องไปยื่นคำร้องเพื่อขอรังวัดใหม่ เพื่อให้กรมที่ดินออกโฉนดแบบรวม

3. การรังวัดสอบเขต คือการขอรังวัดใหม่เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อที่จริง ๆ ว่าตรงกับโฉนดหรือไม่ หรือกรณีหมุดแนวเขตหาย หาไม่เจอ ต้องยื่นคำร้องเพื่อขอรังวัดใหม่ แก้ไขเลขหลักหมุดในโฉนดให้ถูกต้อง

เอกสารในการขอรังวัดที่ดิน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เราสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินอำเภอ ที่ที่ดินของเราตั้งอยู่ พร้อมนำหลักฐานประกอบการขอรังวัดที่ดิน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เอกสารส่วนตัว บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

2. เอกสารสำหรับการรังวัดที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยมีรายละเอียด

 • เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน ยกเว้นโฉนดแผนที่กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
 • มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินตรงกันทุกฉบับ และยังมีชีวิตอยู่
 • ที่ดินต้องเป็นผืนเดียว ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการขอรังวัดที่ดิน ทำอย่างไร

 1. รับคำขอสอบสวน ที่สำนักงานที่ดิน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
 2. ฝ่ายรังวัดนัดหมาย พร้อมแจ้งจำนวนเงินมัดจำในการรังวัด พร้อมทำหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินผืนข้างเคียง
 3. ฝ่ายรังวัดดำเนินการรังวัด คำนวณพื้นที่ เขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน ส่งเรื่องต่อให้ฝ่ายทะเบียน
 4. ฝ่ายทะเบียนดำเนินการ จดทะเบียนแบ่งแยก ตรวจอายัด พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
 5. จัดทำโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา
 6. มอบโฉนดที่ดิน หากเป็นกรณีรังวัดแบ่งแยก เจ้าหน้าที่จะมอบโฉนดที่ดินให้ครบทุกคนตามรายชื่อ

ประโยชน์ของการรังวัดที่ดิน

1. ช่วยให้เราได้รับรู้ขนาดที่ดิน แนวเขตการครอบครองที่ดิน และมีเอกสารรับรองที่ครบถ้วนถูกต้องจากราชการ

2. ช่วยป้องกันการเสียกรรมสิทธิ์ครอบครอง ที่อาจจะเกิดมาจากสาเหตุการรุกล้ำที่ดิน รุกล้ำพื้นที่ การเลื่อนเขตหมุดที่ดิน การทำลายหมุด หรือหมุดหาย

3. ป้องกันการถูกรอนสิทธิ์ เช่น การใช้ที่ดินของเราเป็นทางเข้าออก

4. ป้องกันไม่ให้เส้นทางสาธารณะรุกล้ำเข้ามาในที่ดิน เช่น คลอง ห้วย ถนน ฯลฯ เพราะหากปล่อยไว้จะทำให้เสียพื้นที่ออกไปโดยไม่รู้ตัว

5. ป้องกันปัญหาทับซ้อนของเขตที่ดิน หรือการเหลื่อมซ้อนของแนวที่ดินผืนอื่นที่มีแนวเขตติดต่อกัน

ข้อควรรู้ขณะรังวัดที่ดิน

 • ควรบันทึกภาพ ถ่ายภาพการรังวัด หรือภาพแนวเขตต่าง ๆ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ใช้ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อนำไปใช้ยืนยันแนวเขตที่ดิน จุดปักหมุดเขตที่ดิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้สูญเสียที่ดินโดยไม่รู้ตัว
 • ก่อนทำนิติกรรมที่ดิน จำเป็นต้องให้สำนักงานที่ดินรังวัดที่ดิน เพื่อเป็นการตรวจสอบแนวเขต จำนวนที่ดิน ให้ตรงตามโฉนด ควรทำการรังวัดทุก ๆ 10 ปี เพื่อประโยชน์ของเราเอง และความถูกต้อง เป็นการป้องกันการที่คนอื่นมาอ้างครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของเรา

สำหรับผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ควรรู้ไว้เลยว่าการรังวัดที่ดินเป็นเรื่องสำคัญ ที่ไม่ควรปล่อยปละละเลย หากไม่ได้ทำการรังวัดพื้นที่จริง พอนาน ๆ ไป ที่ดินบางส่วนของเรากลายเป็นของคนอื่น ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา เจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ทำการรังวัดมานาน แนะนำให้รีบไปดำเนินการ เพื่อป้องกันการเสียกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน ใครที่อยากได้ข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ดินเพิ่มเติมแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ DDproperty.com เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลส ด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทย ได้รวบรวมข้อมูลประกาศซื้อ-ขาย-เช่า ที่น่าสนใจ ทั้งโครงการใหม่และบ้านมือสอง ในหลากหลายทำเลครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมเป็นแหล่งรวมความรู้ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการซื้อ-ขาย-เช่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตัดสินใจซื้อ ให้ผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง สามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด

Tags:

Related Post

หางานอุบล

หางานอุบล ง่ายแค่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์หางานอุบล ง่ายแค่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์

การที่คุณจะหางานอุบล สามารถหาผ่านเว็บไซต์หางานทั่ว ๆ ไปได้เลย โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาขี่รถหาป้ายประกาศเองให้เสียเวลา อีกทั้งไม่ทราบสามารถรู้เลยว่าองค์กรนั้นต้องการคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ฉะนั้นเพื่อให้คุณได้งานที่ตรงความสามารถมากที่สุดจะต้องเข้าไปยังเว็บนั้นโดยตรง   เว็บไซต์ หางานอุบล ดีอย่างไร น่าเชื่อถือแค่ไหน  เมื่อคุณ หางานอุบล ในเว็บเรื่องความน่าเชื่อถือมีมากถึง 90% เพราะแต่ละองค์กรจะต้องลงรายละเอียดกับบริษัท ที่อยู่ คุณสมบัติที่ต้องการ ทำให้ข้อมูลที่ลงคลาดเคลื่อนน้อยมาก ๆ เว้นแต่บริษัทนั้นลงข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจจะต้องไปคุยกันอีกทีตอนนัดสัมภาษณ์ เราไปดูกันว่าข้อดีมีอะไรบ้าง  หางานอุบลผ่านเว็บไซต์ทำให้คุณประหยัดเวลาในการออกไปสมัครงาน  รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำงาน ค่อนข้างละเอียด คุณสามารถตัดสินใจได้ทันทีว่าจะส่งเรซูเม่ไปยังอีเมลขององค์กรนั้นหรือไม่  เมื่อคุณอ่านข้อมูลในเว็บไซต์หางาน ทำให้คุณมีเวลาพิจารณาและสำรวจตัวเองว่าเหมาะกับองค์กรนั้นหรือไม่  อย่างไรก็ตามแม้คุณจะตัดสินใจได้ว่าจะไปสมัครกับองค์กรเหล่านั้น

ชิปปิ้งจากจีน เจ้าไหนดี

รวมไอเท็มราคาดี ส่งชิปปิ้งจากจีน นำมาขายต่อได้กำไรสุด ๆรวมไอเท็มราคาดี ส่งชิปปิ้งจากจีน นำมาขายต่อได้กำไรสุด ๆ

การสั่งสินค้าพรีออเดอร์จากจีน นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งของเหล่าพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ และคนรุ่นใหม่หลาย ๆ คน ที่มองเห็นช่องทางในการหารายได้จากการค้าขายสินค้า ด้วยการมองหาสินค้าที่ทันสมัย ดีไซน์ดูดี และมีความแปลกใหม่ หาได้ยากในประเทศไทย แต่มีราคาที่ถูกแสนถูก ยิ่งซื้อหลาย ๆ ชิ้นก็เหมือนซื้อสินค้าในราคาขายส่ง จากนั้นจึงนำไปขายต่อเพื่อสร้างรายได้และผลกำไรอันงอกงาม ปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีร้านค้าออนไลน์ที่เปิดจำหนายสินค้าจำพวกนี้อยู่เป็นจำนวนมาก สำหรับคนที่เพิ่งมองเห็นช่องทางในการสร้างรายได้ในรูปแบบนี้ แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกสินค้าแบบไหนไปขาย เลือกใช้บริการชิปปิ้งเจ้าไหนดี ที่จะคุ้ม และช่วยสร้างรายได้ให้จริง ๆ แบบไม่ขาดทุน บทความนี้รวบรวมเอาเทรนด์สินค้าจากจีนที่ขายดีในประเทศไทย มาแชร์ให้คุณลองเลือกกัน เลือกไอเท็มขายดีส่งชิปปิ้งจากจีน มาขายสร้างกำไร เสื้อผ้าแฟชั่น ต้องยอมรับเลยว่าเสื้อผ้าแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าสายฝอ

เช่า รถ ภูเก็ต

เช่ารถภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต อย่างพลาด เช็คอินร้านอาหารเด็ดๆ เช่ารถภูเก็ต เที่ยวภูเก็ต อย่างพลาด เช็คอินร้านอาหารเด็ดๆ 

เช่ารถภูเก็ต ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางไปทำธุระในสถานที่ต่างๆ ก็อย่าลืมแวะหาอะไรอร่อยๆ ทาน วันนี้เราจะมาแนะนำร้านอาหารเด็ดแหล่งอาหารโดนๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่บอกไปว่าหรอยอย่างแรง ควรค่าแก่การเช็คอินแน่นอน ส่วนจะมีร้านอาหารไหนบ้าง ตามไปชมกันเลย ตู้กับข้าว มาเที่ยวภูเก็ตทั้งที อย่าลืมแวะมาทานอาหารที่ร้านตู้กับข้าว ร้านอาหารใต้พื้นเมืองของชาวภูเก็ตที่รสชาติเด็ด จนได้รับรางวัลจากมิชลินไกด์  ร้านตั้งอยู่บนถนนพังงา มีจุดสังเกตเป็นกุ้งมังกรตัวใหญ่ รูปสตรีอาร์ตนั่งบนปิ่นโต โครงสร้างเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์ ชิโน-โปรตุกีส สีขาว ตกแต่งเรียบง่าย ร่วมสมัย เมนูเด็ดที่มาแล้วต้องสั่งคือ แกงปูใบชะพลู และหมูฮ้องภูเก็ต ชมจันทร์ เช่ารถภูเก็ตแวะมาทานอาหารที่ร้านชมจันทร์ดูสักครั้ง แหล่งรวมเมนูอร่อยๆ มากมายหากินได้เฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้น การันตีด้วยรางวัล