ทำความรู้จัก ‘การรังวัดที่ดิน’ พร้อมประโยชน์ ที่เจ้าของที่ดินควรรู้

ทำความรู้จัก ‘การรังวัดที่ดิน’ พร้อมประโยชน์ ที่เจ้าของที่ดินควรรู้ post thumbnail image

สำหรับคนที่มีที่ดินไว้ในครอบครอง ควรรู้ไว้เลยว่าการรังวัดที่ดินมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะในอนาคตไม่ว่าเราจะซื้อขายที่ดิน หรือการแบ่งที่ดิน แยกโฉนด หรือได้รับมรดกที่ดิน ก็มีความจำเป็นจะต้องระบุขนาดที่ดินให้ตรงกับโฉนดที่ถือครองไว้ อีกเรื่องที่มีความสำคัญก็คือ หากเราไม่ตรวจสอบกำหนดแนวเขตให้ชัดเจน อาจทำให้ต้องเสียที่ดินบางส่วนไปโดยไม่ทันตั้งตัว

การรังวัดที่ดิน รวมถึงการแบ่งแยก การรวม การสอบเขตที่ดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทำครั้งเดียวจบแล้วจบเลย เพราะหากปล่อยไว้นาน ๆ ไป หลักแนวเขตของเราอาจจมดินหายไป ถูกย้ายที่จนหาไม่เจอ หรือถูกย้ายที่ล้ำเข้ามาในเขตเรา ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่อย่างแน่นอน แต่การรังวัดที่ดินทำอย่างไร มีขั้นตอนแบบไหน เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝากกัน เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ในที่ดินของเรา มาทำความรู้จัก ‘การรังวัดที่ดิน’ พร้อมประโยชน์ที่เจ้าของที่ดินควรรู้

ทำไมต้องรังวัดที่ดิน?

การที่เราต้องทำรังวัดที่ดินของเราเองนั้น ก็เพื่อให้ทราบขนาดพื้นที่ ขนาดเนื้อที่ เพื่อความชัดเจน จะได้รู้ว่าที่ดินผืนที่เราครอบครอง มีขนาดความกว้างความยาวเท่าไหร่ มีเนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ กี่งาน กี่ตารางวา จะได้ระบุถึงสภาพที่ดินว่าเป็นอย่างไร เช่น เป็นที่สวน เป็นที่นา ฯลฯ รวมถึงจะได้รู้ว่า ที่ของเราอยู่ติดกับที่ดินของใครบ้าง หรือมีเขตติดต่อกับที่สาธารณประโยชน์อื่น ๆ บ้างหรือเปล่า เพื่อจะได้บันทึกไว้ว่าตั้งอยู่ ณ ที่ไหน ตำบล อำเภอ หรือจังหวัดอะไร เพื่อเอาไว้ใช้ในการยืนยันสิทธิครอบครอง และแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ประเภทการรังวัดที่ดินมีแบบไหนบ้าง

1. การรังวัดแบ่งแยก เมื่อเราจะแบ่งที่ดินผืนใหญ่ออกเป็นหลาย ๆ แปลง เพื่อประโยชน์ในการซื้อขาย การแบ่งมรดก หรือสาเหตุอื่น ๆ ต้องไปยื่นคำร้องขอรังวัดกับเจ้าหน้าที่ที่ดิน ขอออกโฉนดแปลงที่ดินแบ่งแยก

2. การรังวัดรวมโฉนด เป็นการวัดที่ดินในกรณีที่เราซื้อที่ดินที่อยู่ติดกัน แล้วต้องการรวมโฉนดให้เป็นที่ดินผืนเดียว ต้องไปยื่นคำร้องเพื่อขอรังวัดใหม่ เพื่อให้กรมที่ดินออกโฉนดแบบรวม

3. การรังวัดสอบเขต คือการขอรังวัดใหม่เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อที่จริง ๆ ว่าตรงกับโฉนดหรือไม่ หรือกรณีหมุดแนวเขตหาย หาไม่เจอ ต้องยื่นคำร้องเพื่อขอรังวัดใหม่ แก้ไขเลขหลักหมุดในโฉนดให้ถูกต้อง

เอกสารในการขอรังวัดที่ดิน ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เราสามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานที่ดินอำเภอ ที่ที่ดินของเราตั้งอยู่ พร้อมนำหลักฐานประกอบการขอรังวัดที่ดิน โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เอกสารส่วนตัว บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)

2. เอกสารสำหรับการรังวัดที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยมีรายละเอียด

 • เป็นหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ประเภทเดียวกัน ยกเว้นโฉนดแผนที่กับโฉนดที่ดินให้รวมกันได้
 • มีชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดที่ดินตรงกันทุกฉบับ และยังมีชีวิตอยู่
 • ที่ดินต้องเป็นผืนเดียว ตั้งอยู่ในจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินเดียวกัน

ขั้นตอนการขอรังวัดที่ดิน ทำอย่างไร

 1. รับคำขอสอบสวน ที่สำนักงานที่ดิน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
 2. ฝ่ายรังวัดนัดหมาย พร้อมแจ้งจำนวนเงินมัดจำในการรังวัด พร้อมทำหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินผืนข้างเคียง
 3. ฝ่ายรังวัดดำเนินการรังวัด คำนวณพื้นที่ เขียนรูปแผนที่ในโฉนดที่ดิน ส่งเรื่องต่อให้ฝ่ายทะเบียน
 4. ฝ่ายทะเบียนดำเนินการ จดทะเบียนแบ่งแยก ตรวจอายัด พร้อมชำระค่าธรรมเนียม
 5. จัดทำโฉนดที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดินลงนามและประทับตรา
 6. มอบโฉนดที่ดิน หากเป็นกรณีรังวัดแบ่งแยก เจ้าหน้าที่จะมอบโฉนดที่ดินให้ครบทุกคนตามรายชื่อ

ประโยชน์ของการรังวัดที่ดิน

1. ช่วยให้เราได้รับรู้ขนาดที่ดิน แนวเขตการครอบครองที่ดิน และมีเอกสารรับรองที่ครบถ้วนถูกต้องจากราชการ

2. ช่วยป้องกันการเสียกรรมสิทธิ์ครอบครอง ที่อาจจะเกิดมาจากสาเหตุการรุกล้ำที่ดิน รุกล้ำพื้นที่ การเลื่อนเขตหมุดที่ดิน การทำลายหมุด หรือหมุดหาย

3. ป้องกันการถูกรอนสิทธิ์ เช่น การใช้ที่ดินของเราเป็นทางเข้าออก

4. ป้องกันไม่ให้เส้นทางสาธารณะรุกล้ำเข้ามาในที่ดิน เช่น คลอง ห้วย ถนน ฯลฯ เพราะหากปล่อยไว้จะทำให้เสียพื้นที่ออกไปโดยไม่รู้ตัว

5. ป้องกันปัญหาทับซ้อนของเขตที่ดิน หรือการเหลื่อมซ้อนของแนวที่ดินผืนอื่นที่มีแนวเขตติดต่อกัน

ข้อควรรู้ขณะรังวัดที่ดิน

 • ควรบันทึกภาพ ถ่ายภาพการรังวัด หรือภาพแนวเขตต่าง ๆ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ใช้ป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เพื่อนำไปใช้ยืนยันแนวเขตที่ดิน จุดปักหมุดเขตที่ดิน รวมทั้งป้องกันไม่ให้สูญเสียที่ดินโดยไม่รู้ตัว
 • ก่อนทำนิติกรรมที่ดิน จำเป็นต้องให้สำนักงานที่ดินรังวัดที่ดิน เพื่อเป็นการตรวจสอบแนวเขต จำนวนที่ดิน ให้ตรงตามโฉนด ควรทำการรังวัดทุก ๆ 10 ปี เพื่อประโยชน์ของเราเอง และความถูกต้อง เป็นการป้องกันการที่คนอื่นมาอ้างครอบครองปรปักษ์ในที่ดินของเรา

สำหรับผู้เป็นเจ้าของที่ดิน ควรรู้ไว้เลยว่าการรังวัดที่ดินเป็นเรื่องสำคัญ ที่ไม่ควรปล่อยปละละเลย หากไม่ได้ทำการรังวัดพื้นที่จริง พอนาน ๆ ไป ที่ดินบางส่วนของเรากลายเป็นของคนอื่น ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมา เจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ทำการรังวัดมานาน แนะนำให้รีบไปดำเนินการ เพื่อป้องกันการเสียกรรมสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน ใครที่อยากได้ข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ดินเพิ่มเติมแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ DDproperty.com เว็บไซต์มาร์เก็ตเพลส ด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทย ได้รวบรวมข้อมูลประกาศซื้อ-ขาย-เช่า ที่น่าสนใจ ทั้งโครงการใหม่และบ้านมือสอง ในหลากหลายทำเลครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมเป็นแหล่งรวมความรู้ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ในการซื้อ-ขาย-เช่า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตัดสินใจซื้อ ให้ผู้ที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเอง สามารถเลือกที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ได้มากที่สุด

Tags:

Related Post

ท่าให้นมและอาหารสำหรับคุณแม่ให้นมท่าให้นมและอาหารสำหรับคุณแม่ให้นม

การเป็นแม่คนแน่นอนว่าจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและเต็มตื้นในหัวใจ แต่อย่างไรก็ดี สำหรับคุณแม่มือใหม่ สิ่งที่จะต้องศึกษาให้ได้มากที่สุดไม่ใช่การเลือกยี่ห้อเสื้อผ้า กระเป๋าสำหรับลูกน้อย แต่เป็นการดูแลลูกน้อยนับแต่ลืมตาดูโลกเลยก็ว่าได้ อย่างไรก็ดีหากว่าใครเพิ่งมีโอกาสได้เป็นคุณแม่ แนะนำว่าให้ศึกษาเรื่องท่าทางของท่าให้นม พร้อมกับการศึกษาเรื่องของสิ่งที่จำเป็นนั่นก็คืออาหารของคุณแม่ให้นม โดยมีดังต่อไปนี้  ท่าอุ้มเพื่อให้นม  สำหรับท่าให้นม มีวิธีที่ง่ายมาก แค่ให้คุณแม่เลือกช้อนที่บริเวณก้นของลูกน้อย จากนั้นก็ค่อยๆ ประคองหน้าลูกให้มาแนบที่บริเวณหน้าอก ซึ่งลูกจะมีการไซร้หาไออุ่นจากอกแม่และดูดนมโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องมีความกังวลหรือเครียดแต่อย่างใด คุณแม่จะต้องนั่งท่าที่สบายที่สุด เพราะท่าที่สบายที่สุดจะทำให้คุณแม่ให้นมลูกได้นานอีกด้วย  อาหารสำหรับคุณแม่ให้นม  อาหารแม่ให้นมมีดังต่อไปนี้  1.เนื้ออกไก่ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ต่างๆ  สำหรับอย่างแรกที่คุณแม่ต้องกินให้บ่อยมากที่สุดก็คือเนื้ออกไก่และเนื้อปลา เพราะว่าเป็นโปรตีนที่ไม่มีไขมันผสม นอกจากนี้การที่คุณแม่ให้นมลูกน้อยบ่อยๆ ยังจำเป็นจะต้องเพิ่มโปรตีนให้กับร่างกาย อย่างไรก็ดีสำหรับใครที่อยากให้ตนเองหุ่นไม่เผละผละเน้นไปที่เนื้อสัตว์ไม่ติดมันจะดีที่สุด เนื้อไก่และเนื้อปลามีจำหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไป ขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่จะต้องการทำเมนูใดกันแน่

KOF Menu

แนะนำ 5 เมนูจาก KOF Menu ที่คนรักเครื่องดื่มติดใจ อร่อยแก้วเดียวไม่เคยพอแนะนำ 5 เมนูจาก KOF Menu ที่คนรักเครื่องดื่มติดใจ อร่อยแก้วเดียวไม่เคยพอ

แม้จะมีร้านกาแฟเกิดขึ้นมากมาย แต่หากพูดถึงร้านกาแฟสไตล์มินิมอลย่านทองหล่อ ต้องมีชื่อของ KOF อย่างแน่นอน โดยร้านนี้บริการหลากหลายเครื่องดื่มสุดโดนใจ รสชาติเป็นเอกลักษณ์ แถมยังเลือกใช้วัตถุดิบพรีเมียม ไม่ว่าจะเป็น มัทฉะ เมล็ดกาแฟ และช็อกโกแลต และใครที่ชอบเครื่องดื่มคุณภาพคับแก้ว ขอแนะนำ 5 เมนูเด่นจาก KOF Menu ที่คนรักเครื่องดื่มต้องออเดอร์ซ้ำบ่อย ๆ 1. Cocoa Camo เริ่มต้นแก้วแรกจาก KOF Menu ที่บอกเลยว่าใครสั่งเครื่องดื่มจาก KOF จำเป็นต้องออเดอร์เมนูนี้ เพราะออกแบบหน้าตาเครื่องดื่มได้น่ารับประทานมาก

เช็คประกันรถยนต์

ระวังที่ต้องระวังถ้าคุณไม่ เช็คประกันรถยนต์ระวังที่ต้องระวังถ้าคุณไม่ เช็คประกันรถยนต์

สำหรับผู้ที่ขับขี่รถยนต์เป็นประจำหรือเดินทางด้วยรถยนต์เป็นประจำการซื้อประกันรถยนต์ถือว่าเป็นการซื้อความเสี่ยงและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองและคนที่คุณรักได้ดังนั้นในวันนี้หากคุณสนใจต้องการเข้ามาสั่งซื้อหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันรถยนต์คุณควรเข้ามา เช็คประกันรถยนต์ ด้วยตัวเองก่อนว่าแต่ละรูปแบบของประกันรถยนต์นั้นมีความคุ้มครองอย่างไรราคาเท่าไหร่เหมาะสมกับการใช้งานหรือเหมาะสมกับพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ของคุณหรือไม่เพื่อที่จะทำให้คุณได้รับรูปแบบประกันรถยนต์ที่เหมาะสมกับตัวคุณเองมากที่สุดอีกครั้งถ้าคุณเข้าไปซื้อกับเว็บโบรคเกอร์หรือแหล่งบริการซื้อประกันรถยนต์ที่ไว้ใจได้ทำให้คุณได้ผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าถ้าคุณมีปัญหาหลังจากซื้อประกันไปแล้วจะมีคนที่จะคอยให้ความช่วยเหลือและดูแลในขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นสำหรับ เรื่องที่ต้องระวังเมื่อคุณไม่เช็คประกันรถยนต์ อย่างที่บอกไปว่าการเข้าไปเช็คประกันรถยนต์เข้าไปทำความรู้จักกับรูปแบบประกันรถยนต์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับใครที่กำลังมองหาความคุ้มครองประกันรถยนต์ในการเดินทางต่างๆแต่ถ้าคุณไม่เข้าไปเช็คประกันรถยนต์เรื่องที่คุณต้องระวังเลยคือ ความผิดพลาดในการเลือกซื้อประกันรถยนต์ คุณอาจจะซื้อแบบประกันรถยนต์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองในทั้งพฤติกรรมการใช้รถหรือความคุ้มครองที่ได้รับจากประกันก็ไม่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของตัวเองทำให้คุณเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ ราคาของประกันรถยนต์ที่คุณซื้อเป็นราคาที่แพงกว่าความคุ้มครองที่คุณได้รับก็คุณไม่ได้เปรียบเทียบราคาประกันกับแหล่งอื่นๆหรือแหล่งที่คุณเข้าไปเลือกซื้อประกันด้วยเป็นแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ทำให้คุณเสียผลประโยชน์จากการเลือกซื้อประกันรถยนต์ แน่นอนว่าตลอดการเลือกซื้อประกันรถยนต์คุณอาจจะเกิดปัญหาและหลังการซื้อประกันรถยนต์รถยนต์แล้ว คุณก็ไม่ได้รับการบริการในการดูแลที่ดีมากพอหรือไม่มีคนช่วยที่จะติดต่อประสานงานในการเคลมปัญหาต่างๆหากต้องการเคลมประกันรถยนต์หลังจากเกิดเหตุฉุกเฉิน เห็นได้ว่าการซื้อประกันรถยนต์เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากค่ะคุณไม่อยากได้รับความผิดพลาดหรือไม่อยากเสียเวลาไปกับการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองควรเข้ามาเลือกใช้ประกันรถยนต์กับเว็บของเราก่อนเรามีทีมงานและผู้ขายประกันที่เชื่อถือได้ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือดูแลในทุกๆขั้นตอนการสั่งซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับลูกค้าทั้งนี้เรามีบริการเปรียบเทียบราคาประกันภัยที่จะช่วยคุณได้รับประกันภัยรถยนต์ในราคาที่ถูกที่สุดดีที่สุดด้วย ถ้าคุณสนใจเข้ามาเลือกซื้อรูปแบบประกันที่คุณต้องการได้ตลอด 24 ชม.