Day: February 5, 2022

อบรม ความ ปลอดภัย

หลักสูตรอบรมความปลอดภัย ตามมาตรา 16 มีกี่หลักสูตร หลักสูตรอบรมความปลอดภัย ตามมาตรา 16 มีกี่หลักสูตร 

การทำงาน มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ หากผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้และความเข้าใจ รวมถึงประมาท ไม่ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ไม่ว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีความชำนาญมากแค่ไหนแต่ถ้าประมาท ก็อาจนำมาซึ่งความสูญเสีย ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น พรบ. ความปลอดภัย พ.ศ. 2554 มีเจตนารมณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน จึงได้กำหนดมาตรการควบคุม กำกับ ดูแล และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันเหตุอันตรายและสงวนรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคล โดยในมาตรา 16 ได้กำหนดไว้ว่า “ให้นายจ้าง จัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการอบรมการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การบริหารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกิดความปลอดภัย